Nadpis - športové aktivity pre deti

Prevádzkový a návštevný poriadok

Preambula

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:

Obchodné meno:        Kids Fun Academy – občianske združenie

Adresa sídla:             Kukučinová 19/16, Liptovský Mikuláš 03101

IČO:                              50902946

DIČ:                              2120527453

Adresa prevádzky:   LM, PO, SNV, DK, PP, DK, RK, NR, BA

Článok I.Popis a organizácia prevádzky

Prevádzka Kids Fun Academy – KFA (ďalej len „Prevádzka“) je umiestnená v nebytových priestoroch na základných školách. Jadrom priestoru určeného pre športovú a pohybovú činnosť je telocvičňa s kapacitou do 25 detí, ktorá spolu s prídavnými zariadeniami a pomôckami vytvára optimálne podmienky pre pohybové aktivity návštevníkov ako sú detský basketbal, futbal, atletika, gymnastika a cvičenia pohybovo-motorického charakteru vo veku 4 – 12 rokov.

Účelom zariadenia je vyplniť deťom v rámci  mimoškolskej aktivity ich voľný čas pohybovými aktivitami pod dohľadom športových lektorov a trénerov – pracovníkov  a externých  spolupracovníkov. Vyplniť voľný čas tréningovou jednotkou v trvaní  60 min.

V prípade akýchkoľvek problémov so správaním alebo zdravím dieťaťa, vrátane úrazov a prejavenia sa akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, prítomný pracovník Prevádzky bezodkladne telefonicky kontaktuje rodiča dieťaťa, resp. inú  zodpovednú osobu, ktorá dieťa do Prevádzky priviedla. V prípade potreby a podľa aktuálnej situácie pracovník Prevádzky poskytne dieťaťu prvú pomoc alebo kontaktuje rýchlu zdravotnú pomoc.

Prevádzka nie je určená na stravovanie detí, nie je v nej jedáleň. Pracovník Prevádzky, ktorý je zdravotne a odborne spôsobilý, zabezpečí pitný režim v priestoroch Prevádzky.

Článok II.Pravidlá a zásady činnosti Prevádzky

Všeobecné pravidlá slúžia na dodržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v Prevádzke, ako aj starostlivosti o  návštevníkov. Návštevníci  Prevádzky sú povinní správať sa tak, aby nerušili iných návštevníkov, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku Prevádzky a ostatných návštevníkov a aby svojimi úkonmi nenarúšali činnosť Prevádzky.

Otváracie a prevádzkové hodiny sú  určené dopredu viď  www.kidsfunacademy.sk Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe pracovníkov Prevádzky a po ukončení činnosti Prevádzky je návštevník povinný Prevádzku opustiť.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp.  rekreačno – športovú činnosť v telocvični a areáli školy.

Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:

 • osoby pod vplyvom alkoholu, psychotropných, návykových alebo toxických látok,
 • osoby so zvieratami,
 • osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami, osoby s otvorenými poraneniami, alergiami prípadne inými chronickými ochoreniami a zdravotnými ťažkosťami alebo akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov,
 • osoby špinavé a v znečistenom oblečení.

Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

Návštevník je povinný:

 • použiť tričko s našim logom,
 • používať čistú a vhodnú športovú obuv a vhodné oblečenie,
 • používať z hygienických dôvodov vlastný uterák pri športových aktivitách,
 • dodržiavať a rešpektovať pokyny pracovníkov Prevádzky,
 • dodržiavať čistotu a hygienu v Prevádzke,
 • po ukončení činnosti uložiť použité náradie na miesto tomu určené, nevynášať náradie z Prevádzky,
 • v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, prípadne poruchy zariadenia a vybavenia Prevádzky, informovať pracovníkov Prevádzky,
 • neodkladne informovať pracovníkov Prevádzky v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov návštevníkov Prevádzky,
 •  šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky,
 • správať sa slušne v rámci dobrých mravov voči návštevníkom a zamestnancom Prevádzky.

Na Prevádzke KFA je potrebné dodržiavať aj tieto pokyny:

Deti môžu byť prijaté do KFA len v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby, ktorá nemôže byť mladšia ako 18 rokov (ďalej len „rodič“).Rodič, resp. iná zodpovedná osoba je povinná poučiť svoje dieťa o pravidlách správania sa uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a zároveň je nevyhnutné rešpektovať pokyny personálu Prevádzky.

V Prevádzke je potrebné správať sa tak, aby nedochádzalo k neúmernému resp. zámernému ničeniu športových pomôcok a iného zariadenia. V prípade hrubého porušenia pravidiel správania sa, tzn. konanie ktorým by dieťa ohrozovalo zdravie iných osôb alebo by zámerne ničilo zariadenie, je personál Prevádzky oprávnený dieťa vykázať z priestorov hracej plochy. O tejto skutočnosti bude rodič bezodkladne telefonicky informovaný personálom Prevádzky. Rodič respektíve iná oprávnená osoba je povinný si dieťa vyzdvihnúť do 15 min od uskutočnenia takéhoto hovoru.

V Prevádzke  je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania resp. rušenia alebo obmedzovania iných detí a návštevníkov. Deti sú povinné správať sa navzájom ohľaduplne, aby nedošlo k ich zraneniu, alebo zraneniu iných osôb.

Kvalita a bezpečnosť športových pomôcok je garantovaná certifikátmi dodávateľov. V prípade, že pri hre dôjde k poškodeniu akéhokoľvek zariadenia v Prevádzke, musí byť takáto skutočnosť oznámená personálu. To isté platí aj pre prípad nájdenia poškodených športových pomôcok a iných predmetov Prevádzky.

V prípade, ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity Prevádzky, personál Prevádzky môže obmedziť vstup ďalších návštevníkov do Prevádzky. Rozhodnutie o obmedzení vstupu ďalších návštevníkov je výlučne v kompetencii personálu Prevádzky.

Každý návštevník Prevádzky je povinný dodržiavať pokyny personálu, pričom sa výslovne ZAKAZUJE:

 • priniesť si a používať vlastné hračky, ako aj tvrdé, ostré predmety príp. predmety zo skla, to platí aj pre retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, mobilné telefóny, slnečné okuliare, atď., ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare na vlastné nebezpečenstvo),
 • priniesť a konzumovať vlastné jedlo a nápoje, okrem detí do 4 rokov,
 • konzumovať jedlo a nápoje mimo vyhradeného priestoru,
 • manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky, alebo akokoľvek manipulovať so zábavnou pyrotechnikou,
 • vstupovať dospelým osobám návštevníkov bez dieťaťa,
 • fajčiť v celom priestore Prevádzky,
 • šplhať a liezť na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené,
 • vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy osôb ako aj skupín bez ich súhlasu (pre  fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať písomné povolenie od zodpovednej osoby – manažér Prevádzky),
 • zasahovať do technického a vnútorného vybavenia Prevádzky (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie).

Do priestorov Prevádzky určených na športovú činnosť je možné návštevníka (dieťa), pustiť po príchode s rodičom alebo poverenou zodpovednou osobou. Priestor Prevádzky môže dieťa opustiť až po príchode jeho rodiča prípadne určenej osoby. V prípade pochybností je personál oprávnený vyžiadať občiansky preukaz na overenie totožnosti preberajúcej osoby. Osoba, ktorá vyzdvihne dieťa z Prevádzky potvrdzuje, že dieťa preberá v poriadku, t. j. bez zranenia či inej ujmy. Prevádzkovateľ si v prípade technických alebo iných odôvodnených príčin vyhradzuje právo zmeniť čas tréningovej jednotky.

Zodpovednosť:

Návštevníci využívajú prevádzkovú časť na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním tohto Prevádzkového poriadku alebo pokynov pracovníkov

Článok III. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov a pracovníkov Prevádzky

a) zdravotne  spôsobilí ,

b) vybavení vhodným odevom, obuvou a podľa potreby  aj  ostatným odevom.

V Prevádzke a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s teplou a studenou pitnou vodou.

Osvetlenie Prevádzky je zabezpečené nepriamo spôsobom umelého lokálneho osvetlenia.

Pracovníci Prevádzky – lektori pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia a majetku.

Článok IV.Ochrana osobných údajov

Pre účely tohto Prevádzkového a návštevného poriadku sa v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) za dotknuté osoby považujú návštevníci Prevádzky. Oboznámenie so spracovaním osobných údajov podľa § 15 zákona.

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Kids Fun Academy – občianske združenie so sídlom Šrobárová 15, 080 01 Prešov,

Zapísané 19.5.2017. IČO: 50902946  DIČ: 2120527453  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

B. Vymedzený účel tréningu:

 • prihlasovanie a registrácia účasti,
 • spracovanie účastníckej listiny,
 • vytvorenie osobnej zložky/konta dieťaťa (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, vek, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, dátum platby a stav platby),
 • vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá ) a pre prevádzkovateľa na zabezpečenie ochrany majetku a zdravia,
 • spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa,
 • spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej Prevádzkovateľom,
 • spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov,
 • pre informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa,

C. Zoznam osobných údajov:

meno a priezvisko, titul a vek dospelej osoby, meno a priezvisko, vek dieťaťa, ulica, PSČ, štát, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam) po nevyhnutnú zákonnú dobu.

D. Doplňujúce informácie:

 1. Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby
 2. Súhlas dotknutej osoby
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
 5. Prevádzkovateľ  prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení v bode 3.
 6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 • spracúvaniu jej osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 • ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a)alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca,
 • ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba,
 • žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne,
 • žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 • prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Dotknuté osoby v zmysle  § 11 zákona dávajú podpisom registračnej prihlášky k svojej účasti na tréningovej jednotke Prevádzkovateľa súhlas spoločnosti Kids Fun Academy, o. z , IČO: 350902946, Šrobárova 15 , 08001 Prešov, na spracúvanie ich osobných údajov na vymedzený účel podľa oboznámenia so spracovaním osobných údajov.

Dotknuté osoby udeľujú súhlas aby osobné údaje (zoznam) boli poskytnuté partnerom Prevádzkovateľa (spoločnostiam, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa) za účelom poskytnutia výhod  pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, zasielania informácií o novinkách a pripravovaných akciách, o ponúkaných výhodách, na marketingové, informačné a dokumentačné účely. Poskytnuté osobné údaje: meno a priezvisko, titul, pohlavie, ulica, PSČ, mesto, štát, vek, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby.

Dotknuté osoby udeľujú súhlas, aby osobné údaje (zoznam prihlasovanie a registrácia účasti na lekciách, kurzoch, kempoch) boli poskytnuté sprostredkovateľovi, spoločnosti creona, s. r.o. pre účely správy a nastavenia klientskeho systému.

Doba platnosti súhlasu: 3 roky.

Článok IV.

Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého, záchrancu, buď na mieste úrazu, alebo najbližšom bezpečnom mieste.

Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije k tomu zdravotný materiál zo skrinky prvej pomoci respektíve  lekárničku KFA, ktorá je k dispozícií pripravená na viditeľnom mieste (napr. Na lavičke). Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám, alebo pomocou najbližšej osoby poverenej osobne za prevádzku telocvične.

Dôležité telefóne čísla:

 • Záchranná zdravotná služba, pri vážnych nehodách a náhlych onemocneniach ohrozujúcich život.  112, 155
 • Hasiči 150
 • Polícia 158

Článok V.Záverečné ustanovenia

Prevádzkový poriadok Prevádzky je sprístupnený  webovej stránke: www.kidsfunacademy,sk

Návštevníci Prevádzky sú zároveň povinní dodržiavať aj podmienky Prevádzkového poriadku

Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný Prevádzkovateľ Prevádzky.

V Liptovskom Mikuláši , dňa 1.8. 2017

Mgr. Juraj Sabol, štatutár Kids Fun Academy o.z.

Ďakuje našim sponzorom