Kontakt

Centrála

Nadpis - športové aktivity pre deti

Kids Fun Academy o.z.
Kukučínová 19/16
03101, Liptovský Mikuláš

Štatutár:
Mgr. Juraj SABOL

0907 919 053
juraj.sabol@kidsfunacademy.sk

Vedenie Občianskeho združenia:

predseda správnej rady
Mgr. Juraj Sabol

podpredseda správnej rady
Ing. Marek Szücs
Ing. Jaroslav Grantner

IČO: 50902946
DIČ: 2120527453

č. účtu: SK2911110000001436776007

Nadpis - športové aktivity pre deti

Napíšte nám

Liptovský Mikuláš

Kids Fun Academy o.z.
Kukučínová 19/16
03101, Liptovský Mikuláš

Štatutár:
Mgr. Juraj SABOL

0907 919 053
juraj.sabol@kidsfunacademy.sk

Bardejov

Kids Fun Academy – Bardejov
Kurnacká 200
08606 Malcov
V zastúpení : Dominik Kačmar

Šéftréner : Dominik Kačmar

0917 394 704
dominik.kacmar@kidsfunacadem.sk

Bratislava

Kids Fun Academy – Bratislava
Malé Zálužie 169
95124 Malé Zálužie
V zastúpení: Włodzimierz Hess

0944 737 704
vlado.hess@kidsfunacademy.sk

Humenné

Kids Fun Academy – Humenné
Jasenov 527
06601 Humenné

V zastúpení: Tomáš Opiela

0907 110 814
tomas.opiela@kidsfunacademy.sk

Košice

Kids Fun Academy – Košice
Ružínska 214/1
04011 Košice
V zastúpení: Lukaš Nemčik

0907 158 448
lukas.nemcik@kidsfunacademy.sk

Kysucké Nové Mesto
Kids Fun Academy – Kysucké Nové Mesto
​Rudina 256
023 31 Rudina
V zastúpení: Veronika Čapková
0948 480 142
veronika.capkova@kidsfunacademy.sk
Martin

Kids Fun Academy – Martin
Rybárpoľská 6/8
Ružomberok 034 01
V zastúpení: Peter Dudko

IČO: 54 022 991

0944 185 834
peter.dudko@kidsfunacademy.sk

Nitra

Kids Fun Academy – Nitra
Malé Zálužie 169
95124 Malé Zálužie
V zastúpení: Włodzimierz Hess

0944 737 704
vlado.hess@kidsfunacademy.sk

Prešov

Kids Fun Academy – Prešov
Bazová 10
Ľubotice 08006
V zastúpení: Radoslav Antl

Šéftréner : Radoslav Antl

0911 834 674
radoslav.antl@kidsfunacademy.sk

Ružomberok

Kids Fun Academy – Ružomberok
Rybárpoľská 6/8
Ružomberok 034 01
V zastúpení: Peter Dudko

IČO: 54 022 991

0944 185 834
peter.dudko@kidsfunacademy.sk

Sabinov

Kids Fun Academy – Sabinov
Partizánska 23 Bardejov
V zastúpení: Mgr. Kristián Guľaš

0918 157 037
kristian.gulas@kidsfunacademy.sk

Spišská Nová Ves

Kids Fun Academy – Spišská Nová Ves
Trhovisko 26
05304 Spišské Podhradie
V zastúpení: Tomáš Komara

0918 968 786
tomas.komara@kidsfunacademy.sk

Liptovský Mikuláš

Kids Fun Academy o.z.
Kukučínová 19/16
03101, Liptovský Mikuláš

Štatutár:
Mgr. Juraj SABOL

0907 919 053
juraj.sabol@kidsfunacademy.sk

Bardejov

Kids Fun Academy – Bardejov
Kurnacká 200
08606 Malcov
V zastúpení : Dominik Kačmar

Šéftréner : Dominik Kačmar

0917 394 704
dominik.kacmar@kidsfunacadem.sk

Bratislava

Kids Fun Academy – Bratislava
Malé Zálužie 169
95124 Malé Zálužie
V zastúpení: Włodzimierz Hess

0944 737 704
vlado.hess@kidsfunacademy.sk

Humenné

Kids Fun Academy – Humenné
Jasenov 527
06601 Humenné

V zastúpení: Tomáš Opiela

0907 110 814
tomas.opiela@kidsfunacademy.sk

Košice

Kids Fun Academy – Košice
Ružínska 214/1
04011 Košice
V zastúpení: Lukaš Nemčik

0907 158 448
lukas.nemcik@kidsfunacademy.sk

Kysucké Nové Mesto
Kids Fun Academy – Kysucké Nové Mesto
​Rudina 256
023 31 Rudina
V zastúpení: Veronika Čapková
0948 480 142
veronika.capkova@kidsfunacademy.sk
Martin

Kids Fun Academy – Martin
Rybárpoľská 6/8
Ružomberok 034 01
V zastúpení: Peter Dudko

IČO: 54 022 991

0944 185 834
peter.dudko@kidsfunacademy.sk

Nitra

Kids Fun Academy – Nitra
Malé Zálužie 169
95124 Malé Zálužie
V zastúpení: Włodzimierz Hess

0944 737 704
vlado.hess@kidsfunacademy.sk

Prešov

Kids Fun Academy – Prešov
Bazová 10
Ľubotice 08006
V zastúpení: Radoslav Antl

Šéftréner : Radoslav Antl

0911 834 674
radoslav.antl@kidsfunacademy.sk

Ružomberok

Kids Fun Academy – Ružomberok
Rybárpoľská 6/8
Ružomberok 034 01
V zastúpení: Peter Dudko

IČO: 54 022 991

0944 185 834
peter.dudko@kidsfunacademy.sk

Sabinov

Kids Fun Academy – Sabinov
Partizánska 23 Bardejov
V zastúpení: Mgr. Kristián Guľaš

0918 157 037
kristian.gulas@kidsfunacademy.sk

Spišská Nová Ves

Kids Fun Academy – Spišská Nová Ves
Trhovisko 26
05304 Spišské Podhradie
V zastúpení: Tomáš Komara

0918 968 786
tomas.komara@kidsfunacademy.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Podľa nariadenia GDPR:

Dotknutou osobou je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, t.j. osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, resp. subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Kids Fun Academy o.z. ako prevádzkovateľ poskytuje nasledovnú informáciu o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

Kids Fun Academy o.z.

sídlo: Kukučínová 19/16, 031 01, Liptovský Mikuláš

IČO: 50902946

e-mail: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk

telefonický kontakt: 0907 919 053

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania (pokiaľ zákon neurčuje inak) a to prostredníctvom poverených osôb, ktoré ich spracúvajú podľa pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ za účelom ochrany spracúvaných osobných údajov využíva primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zamerané najmä na zabránenie neoprávneného prístupu k osobným údajom, neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a ich ochranu pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou, zmenou, odcudzením, či neoprávneným poskytnutím, a zaistenie bezpečnosti informačných systémov prevádzkovateľa vrátane obnovy dát v prípade bezpečnostného incidentu.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledovné informácie:

 1. a) účely spracúvania osobných údajov,
 2. b) kategórie spracúvaných osobných údajov,
 3. c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 4. d) doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách na jej určenie,
 5. e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu osobných údajov,
 6. f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle článku 34 nariadenia GDPR,
 7. g) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 8. h) akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 9. i) v prípade existencie automatického rozhodovania vrátane profilovania aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
 10. j) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, právo na informácie o primeraných zárukách podľa článku 46 nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ Vám na požiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa o Vás spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 • na vymazanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia GDPR;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

Ako dotknutá osoba nemôžete uplatniť právo na vymazanie osobných údajov v prípade, že spracúvanie osobných údajov je potrebné na účely uvedené v článku 17, ods. 3 nariadenia GDPR.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ je povinný vopred informovať dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 • na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase so spracúvaním osobných údajov alebo na plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, a ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli, bránil.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknutý článok 17 nariadenia GDPR upravujúci právo na osobných údajov. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 /2/ 3231 3214

web: www.dataprotection.gov.sk

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 • namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Právo uvedené v predchádzajúcom odseku nie ste oprávnený uplatniť v prípadoch, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami ako dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 2. povolené právom Únie alebo právom Slovenskej republiky, alebo
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov si môžete uplatniť formou oznámenia o odvolaní súhlasu a ostatné vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môžete uplatniť formou žiadosti adresovanou Kids Fun Academy o.z. nasledovnými spôsobmi:

 • • elektronicky na emailovú adresu: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk
 • • telefonicky na telefónne číslo: +421 907 919 053
 • • zaslaním písomného oznámenia na adresu Kids Fun Academy o.z., sídlo: Kukučínová 19/16, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať za účelom zabezpečenia jeho súladu s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v ich platnom znení.

V Liptovskom Mikuláši, 2.1.2024